Online munkarend eljárásrendje

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium

 

 

 

 

Az online munkarend eljárásrendje

 

2020.

 

 1. A tantermen kívüli online munkarendű oktatás az ehhez igazodó rendhagyó órarend szerint folyik.
  1. A tantermen kívüli online munkarendű oktatás idejére vonatkozó tanítási rendet minden tanulónak be kell tartania. Az új tanítási rend azokat az időpontokat tartalmazza, amikor kontaktórák (KOK) is tarhatóak. A KRÉTA e-naplóban szereplő tanórák idején az oktató a Microsoft Teams felületen interaktív módon a tanulócsoportok rendelkezésére áll. Az oktató ezen időpontok közül – a tantárgy heti óraszámának és a tantárgy jellegének figyelembevételével – kijelöl egy idősávot, amikor a csoportba tartozó valamennyi tanulónak és az oktatónak is kötelező jelleggel jelen kell lennie az online kommunikációs térben. Ezekben az idősávokban van lehetőség a tesztfeladatokkal való számonkérésre is. Az eredeti órarend szerinti órák tananyagtartalma arányosan kerül átadásra a kontaktórák során, valamint az egyéb, egyénileg feldolgozandó tananyagokban.
  2. Kizárólag a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók esetében lehet 15 óra után érettségire felkészítő és felzárkóztató (GINOP) órát tartani az oktató és a csoport/tanuló megállapodása szerint.
 2. A hivatalos üzenetek Kréta e-naplón keresztül az iskolatitkár közreműködésével kerülnek továbbításra a törvényes képviselő vagy a tanuló részére.

A tanulók az oktatókkal az Office 365 alkalmazásain keresztül kommunikálnak, a tanulók felelőssége és kötelessége, hogy ezeket figyelemmel kísérjék. A tanuló nem hivatkozhat arra, hogy nem találta meg az internetes platformot, amelyen az osztálya már hetek óta dolgozik.

 1. Az oktatókat egyéni problémákkal minden tanítási napon 8:00 és 15:00 óra között kereshetik a tanulók a megadott felületeken.

A tanítási napokon 15 óra után vagy a hétvégén beérkezett kérdésekre az oktatók a következő tanítási napon 15 óráig válaszolnak, ennél korábbi időpontban csak az oktatók egyéni döntése alapján kaphatnak választ a diákok.

  1. A tanulók számára oktatási segédanyagot, feladatot, házi feladatot bármely időpontban feltölthetnek az oktatók a megadott online platformra (Teams), de mindenképpen azt a kontaktórát/foglalkozást megelőzően, amikor az anyag sorra kerül. A házi feladatok elkészítésére ettől az időponttól (munkanapon 8:00-tól) számítva legalább egy munkanapot kell biztosítani.
  2. Beadandó feladat határideje csak tanítási nap lehet.
 1. A tanulmányi kötelezettségeit (a dolgozatok megírása, a házi feladatok elkészítése) nem teljesítő tanuló csak osztályozóvizsga eredményes letételével léphet magasabb évfolyamba. Ez minden tantárgyra vonatkozik, beleértve a készségtárgyakat is. A tanév hagyományos munkarendű szakaszában, valamint a online munkarend alatt szerzett osztályzatok arányosan számítanak be az év végi osztályzatba.
 2. Az osztályfőnökök minden munkanapon 8:00 és 8:30 között felmérik, hogy diákjaik megérkeztek-e az online térbe. Az előre látható hiányzást az osztályfőnöknek a tanuló vagy a törvényes képviselő előre köteles jelezni.
 3. A szakképző intézmény indokolt esetben átvételi elismervény és a törvényes képviselő által aláírt felelősségvállalási nyilatkozat ellenében informatikai eszközeit a online oktatás idejére átadhatja a diákoknak. Az átadást az igazgató engedélyezi, a szükséges iratokat, elismervényeket a gondnok íratja alá, az eszközt a gondnok adja át.
 4. Különösen indokolt esetben, amennyiben a tanuló otthonában nem állnak rendelkezésére a online munkarendű oktatásban való részvételhez szükséges eszközök vagy nincs internetelérés, és ezek más módon sem pótolhatók, az igazgató gondoskodik arról, hogy az érintett tanulók munkanapokon az intézmény (amellyel tanulói jogviszonyban áll) eszközeit, internetelérését legfeljebb 5 fős csoportokban, személyenként külön eszköz biztosításával, a járványügyi előírások – különös tekintettel az eszközök minden használatát követő azonnali fertőtlenítésére – szigorú betartása mellett használhassák biztosított napközbeni felügyelet keretében.
 5. Azoknak a tanulóknak, akik a online munkarendben nehézségekkel küzdenek, az igazgató mentoroktatót jelölhet ki. A tanuló köteles kapcsolatot tartani, együttműködni a kijelölt mentorral.

 

 

 

Dunaújváros, 2020. augusztus 31.

Dunaújvárosi SZC

Lorántffy Zsuzsanna

Technikum és Kollégium

OM 203034

2400 Dunaújváros, Radnóti Miklós út 6.
iskola@lorantffy.hu
Iskola: +36 25 437 025
Kollégium: +36 25 410 047
Tanműhely: +36 25 502 250