Közösségi szolgálat

Tájékoztató a közösségi szolgálat teljesítéséről

2020/2021. tanév

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6.§ (4) kimondja:

 

„A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve

a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és

b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.”

 

A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133.§. kimondja:

„(1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetnél, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.”

 

(2) A közösségi szolgálat keretei között

a) az egészségügyi,

b) a szociális és jótékonysági,

c) az oktatási,

d) a kulturális és közösségi,

e) a környezet- és természetvédelemi,

f) a katasztrófavédelmi,

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területén folytatható tevékenység.”

 

 

 

A közösségi szolgálat teljesítésének területei

A törvényben meghatározott területeken kívül az iskola is lehetőséget biztosít a tanulók közösségi szolgálatának teljesítéséhez iskolai rendezvények keretében is. Így a tanulók csoportosan, az iskola pedagógusainak felügyelete mellett teljesítik a feladatokat.

 

A közösségi szolgálat teljesítésének ütemezése

Együttműködési megállapodás megkötése az iskola és a fogadó szervezet között. A megállapodás két eredeti példányban készül, egy darab az iskolánál, egy darab a Szervezetnél marad.

A tanulók jelentkezése, nyilatkozatok leadása az osztályfőnöknek. A tanulók felkészítése, feladatok megbeszélése, időpontok egyeztetése. Felkészítő és záró foglalkozást az iskola biztosít.  

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

A közösségi szolgálat teljesítése során, egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő

azzal, hogy a helyszínre történő utazási idő nem számítható be a teljesítésbe. 

A tanuló az 50 órás közösségi szolgálatot arányosan, három évre elosztva végzi évenként az

alábbi minimális és maximális időkeretben 

- 9. évfolyamon  10 –20 óra  - 10. évfolyamon 10 – 20 óra  - 11. évfolyamon 10 – 20 óra

Az 50 órából maximálisan 5 fordítható a közösségi szolgálat előkészítésére, melyet végezhet  - a fogadó intézmény mentora 

- az iskolai koordinátor és/vagy az osztályfőnök 

Az 50 órából maximálisan 5 fordítható a közösségi szolgálat lezárására, melyet végezhet 

- az iskolai koordinátor és/vagy az osztályfőnök 

A közösségi szolgálat teljesítését a fogadó intézmény mentora igazolja. 

A közösségi szolgálat előkészítését, ha  - azt a fogadó intézmény mentora végezte, akkor a mentor, - egyéb esetben az iskolai koordinátor igazolja. 

A közösségi szolgálat lezárását az iskolai koordinátor igazolja

 

A közösségi szolgálat teljesítésének dokumentálása

A tanulónak jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a megvalósítás tervezett helyét és a szülő egyetértő nyilatkozatát. A tanuló naplót köteles vezetni a folytatott tevékenységről. Az osztályfőnök az osztálynaplóban, a bizonyítványban és a törzslapon dokumentálja a tanév során teljesített óraszámokat, majd a teljes közösségi szolgálat teljesítését. Az iskola a teljesítéséről igazolást állít ki a 12. évfolyam befejezésekor.

 Közreműködők feladatai, felelősök  

Az iskola feladatai   

A közösségi szolgálatra kötelezett tanulók szolgálatukat külső helyszínen, fogadóintézményben

vagy a saját intézményükben tölthetik. Az intézményen kívüli fogadószervezettel az ott

közreműködő mentor bevonásával az intézmény együttműködési megállapodást köt.

Az intézmény vezetője az iskolai közösségi szolgálatért felelős koordinátort nevez ki, aki az

intézményvezetővel, a DÖK-kel és a pedagógus kollégákkal szorosan együttműködve végzi

feladatát. 

A közösségi szolgálat megkezdése előtt a kilencedik évfolyamon az osztályfőnökök az

intézményvezetővel tájékoztatást nyújtanak a tanulóknak, illetve az első szülői értekezleten a

tanulók szüleinek az iskolai közösségi szolgálatról. 

A szülőknek lehetőségük van javaslatot tenni a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.

évi LXXXVIII. törvény értelmében fogadó szervezetekkel való együttműködési megállapodás

kötésére. 

Az iskolai közösségi szolgálatra kötelezett tanulók az adott tanévben a fogadó intézményekről

az iskolai koordinátortól vagy az osztályfőnököktől kapnak tájékoztatást. 

 

A koordinátor felelős 

 • a tanulók felkészítéséért, - pedagógiai feldolgozásért (mentorálás), 
 • a tanulók bevonásáért a folyamat egészébe, - a tevékenységek elismeréséért, 
 • a fogadóhelyekkel való kapcsolattartásért.   

Az osztályfőnök felelős 

 • az iskolai koordinátorral együtt az osztályába járó tanulók felkészítéséért és a közösségi munka pedagógiai feldolgozásáért, 
 • az adminisztrációért (jelentkezési lapok kiadása, begyűjtése, ellenőrzése, közösségi szolgálati napló kiadása, begyűjtése, adminisztrálása a naplóban, bizonyítványban és a törzskönyvben) 
 • Adminisztrációs feladatai: 
  • az E-KRÉTA naplóban rögzíti az éves óraszám teljesítést,
  • A törzslapra és a bizonyítványba a záradékokat a tanévre vonatkozóan kell bejegyezni. 
  • Záradékok: Igazolom, hogy  a  tanuló  a…../….. tanévben…..óra

            közösségi szolgálatot teljesített. 

 

Az intézményvezető felelős

Az iskolai közösségi szolgálat teljesítéséről szóló igazolás kiadásáért a rendes érettségi vizsga

megkezdése előtt. 

 

A fogadószervezet feladatai 

Az iskolai közösségi szolgálat szabályozásában irányadónak tartjuk A közérdekű önkéntes

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény rendeleteit a fogadó szervezetről. 

3. § (1) Fogadó szervezet lehet 

 

a) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok

többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi

feladatai körében; 

b) a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében; 

c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében; 

d) a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a

működésével összefüggő tevékenysége körében; 

e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével

összefüggő tevékenysége körében; 

f) a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképes 

fa) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény, fb) egészségügyi

szolgáltató, fc) közoktatási intézmény, fd) felsőoktatási intézmény, fe) muzeális intézmény, ff)

nyilvános könyvtár, fg) közlevéltár, fh) nyilvános magánlevéltár, fi) közművelődési intézmény

[az fa)-fi) alpontokban foglaltak a továbbiakban együtt: fogadó intézmény]; 

g) a nem jogképes fogadó intézmény fenntartója a fogadó intézmény jogszabályban

meghatározott közszolgáltatásai vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a fogadó

intézmény köz-szolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében. 

8. § (1) A fogadó szervezet köteles biztosítani 

a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, 

b) a szükséges pihenőidőt,  c) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését, 

d) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes

nagykorú önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű fel-

ügyeletét. 

(2) Ha az önkéntes szerződés másként nem rendelkezik, a fogadó szervezet gondoskodik a

közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásról, szállásról és

étkezésről. (…) 

9. § (1) Az önkéntes köteles 

a) a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai elő-

írások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni, 

b) a közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti és

egyéb titkot megőrizni. 

(2) Az önkéntes köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy

életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné. 

(3) Az önkéntes nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása  a) az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné, 

b) jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe ütközik. 

(4) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, az önkéntes köteles erre az utasítást adó

figyelmét felhívni. Az önkéntes nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelem

felhívási kötelezettségének eleget tett. 

10. § (1) Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek

okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása

okozta, − az önkéntes szerződés eltérő rendelkezése hiányában − a fogadó szervezet az

önkéntestől követelheti kárának megtérítését. 

(2) Amennyiben az önkéntes bizonyítja, hogy a) a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára, 

b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához

szükséges dologban a közérdekű önkéntes tevékenység végzésének helyén keletkező kára az

önkéntes jogviszonnyal összefüggésben következett be, a fogadó szervezet akkor mentesül a

felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy

kizárólag az önkéntes elháríthatatlan magatartása okozta. A fogadó szervezetnek nem kell

megtérítenie a kárnak azt a részét, amely az önkéntes felróható magatartásából származott. 

A tanulók feladatai 

A tanuló az intézmény által összegyűjtött és felkínált lehetőségek közül választ egy tanítási évre egy, maximum három közösségi szolgálati helyszínt, s ezt rögzíti a Jelentkezési lapon, mely tartalmazza: 

- a közösségi szolgálatra jelentkezés tényét 

- a közösségi szolgálat területeit (egy tanévben minimum egy, maximum 3 terület)  - az egyes területeken az eltöltendő órák számát  - a szülő vagy gondviselő egyetértő aláírását. 

A tanuló az iskolai közösségi szolgálat során közösségi szolgálati naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti,  - a közösségi szolgálat helyszínét,  - a tevékenységet, annak jellegét,  - a tevékenység dátumát,  - a teljesített szolgálati időt, - a szolgálatot igazoló aláírását, 

- a tanuló élményeit, tapasztalatait. 

Az iskolai közösségi szolgálat tanulókra vonatkozó szabályozásában irányadó A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény rendeletei az önkéntes kötelességeiről, jogairól: 

5. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes

nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel

életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem

veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését. 

(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet. Az iskolai közösségi munka időkeretére vonatkozóan is a fenti törvény az irányadó: 

(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20

óra és 6 óra között nem végezhet. 

(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes

tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg 

a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát, 

b) tanítási időben a heti hat órát és ba) tanítási napon a napi két órát. 

bb) tanítási napon kívül a napi három órát. 

(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által

a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát

és a heti tizennyolc órát. 

(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani. 

 

Az iskolai közösségi szolgálat teljesítésének felelőse, koordinátora:

Iskolai koordinátor: Molnárné Szabó Edina (molnarne.szabo.edina.judit@lorantffy.hu)

 

Osztályfőnökök:

9/1: Miklósity-Szőke Zsuzsanna

9/2: Kiss Veronika

9/3: Lehoczkyné Tesinszki Rita

10/1: Bognár Zoltán

10/2: Buday Anna

10/3: Köller Péterné

11/1: Baranyi Hajnalka

11/3: Juhász Gergely Ákos

12/1: Horog Zoltán

12/3: Ötvös Ágota

 

 

 

Dunaújváros, 2020. 09.01.

 

Molnárné Szabó Edina

nevelési igazgatóhelyettes

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Dunaújvárosi SZC

Lorántffy Zsuzsanna

Technikum és Kollégium

OM 203034

2400 Dunaújváros, Radnóti Miklós út 6.
iskola@lorantffy.hu
Iskola: +36 25 437 025
Kollégium: +36 25 410 047
Tanműhely: +36 25 502 250